Đầy tớ của nhân dân 2

Đầy tớ của nhân dân 2

Servant of the people 2

Nội dung phim Đầy tớ của nhân dân 2

Tổng thống hợp sức với cựu Thủ tướng để ổn định nền kinh tế và ngăn chặn nhóm đầu sỏ chính trị đầy tham vọng lộng hành trong bóng tối.