Hán Sở truyền kỳ

Hán Sở truyền kỳ

King's War

Nội dung phim Hán Sở truyền kỳ

Năm 210 trước Công nguyên, trong thời kì loạn lạc sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Hạng Vũ và Lưu Bang nổi dậy và dấy binh khởi nghĩa với tham vọng xưng đế ở Trung Hoa.