Lời nói dối của Armstrong

Lời nói dối của Armstrong

The Armstrong Lie

Nội dung phim Lời nói dối của Armstrong

Bộ phim tài liệu này xoay quanh cua rơ Lance Armstrong, từ nỗ lực trở lại vào năm 2009 cho đến lời thú nhận động trời vào năm 2012 về việc sử dụng chất kích thích.