Pony Bé Nhỏ: Thế Hệ Mới

Pony Bé Nhỏ: Thế Hệ Mới

My Little Pony: A New Generation

Nội dung phim Pony Bé Nhỏ: Thế Hệ Mới

Equestria đang bị chia rẽ. Nhưng ̣một anh hùng đầy nhiệt huyết tin rằng Thổ Mã, Thiên Mã và Kỳ Lân nên làm bạn. Từ tận đáy lòng, cô nàng quyết tâm chứng tỏ điều đó.